head

วิธีการชำระเงิน

1. ในพื้นที่ที่มีพนักงานทำการส่งหนังสือให้ สามารถชำระเงินค่าสมาชิกและค่าเช่าหนังสือให้กับพนักงานได้เลย

2. ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของทางร้านShare